Уеб сайт на Катедра Софтуерни технологии във Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски"

Обучение

Бакалавърски програми

Софтуерно инженерство

Образователно-квалификационна степен бакалавър по софтуерно инженерство. Обучението е редовно по държавна поръчка.

Условия за прием

Приемът за български студенти се осъществява чрез конкурсен изпит по математика. Класирането на кандидат студентите се извършва на базата на успеха от кандидат студентския изпит и оценките по математика и физика от дипломата за средно образование.

Цели

  • Образователни

Даване на фундаментални знания в основните направления на софтуерното инженерство: анализ и спецификация на изискванията, спецификация на програми, разработване на програми, управление на качеството на софтуера, управление на софтуерни проекти, документиране, тестване, управление на софтуерните конфигурации и др.

  • Професионални

Подготовка на високо квалифицирани специалисти с теоретични знания и практически умения за разработването и поддържането на надежден, ефективен и качествен софтуер в различни области на компютърните приложения. Още...

Магистърски програми

Софтуерни технологии

Магистърската програма Софтуерни технологии е разработена в съответствие с препоръките на Graduate Software Engineering 2009 (GSwE2009): Curriculum Guidelines for Graduate Degree Programs in Software Engineering и в сътрудничество със съществуващите Европейски магистърски програми:

  • GSEEM: Global Software Engineering European Master - (с участващи университети – Университет на Лакуила, Италия; Университет на Малардален, Швеция; Свободен университет на Амстердам, Холандия)
  • EMSE: European Master on Software Engineering - (Свободен университет на Болзен-Болцано, Италия; Технически университет на Мадрид, Испания; Технически университет на Кайзерслаутерн, Германия; Блекиндж Технологичен институт, Швеция)

Магистърската програма Софтеурни технологии обединява широк спектър от фундаментални знания и умения в актуалните аспекти на софтуерните технологии. В същото време тя се съобразява с промените в технологиите и практиките в областта. Стремежът е да се посрещнат нуждите на утрешния ден, като се поддържа качество, стандартизация и ефективност в учебния процес днес. Още...

Защита на информацията в компютърните системи и мрежи

Придобиването на образователно квалификационната степен "магистър", по специалността се осигурява чрез три семестриално обучение. Целта е да се даде допълнителна, широкопрофилна, интердисциплинарна подготовка на специалистите, имащи висше образование с образователно - квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", по сродни специалности и образователни области. Обучението е по въпросите на практиката за защитата на информацията в компютърните мрежи и системи, като част от защитата на информацията. То разширява знанията на студентите в сферата на общата политика и стратегията за защитата на информацията в България, както и Европа. Завършилите пълният курс на обучение ще могат да заемат длъжности изискващи такава подготовка във държавни учреждения и фирми и ще са експерти в областта по защитата на информация в компютърни системи и мрежи. Те ще имат също и добра основа за изследователска работа и докторантура по въпросите в областта на сигурността в компютърните мрежи и системи, както и за преподавателска дейност. Още...

Технологично предприемачество и иновации в информационните технологии

Програмата "Технологично предприемачество и иновации в информационните технологии" предоставя на студентите необходимите компетенции за ефективно и ефикасно активно участие в иновативните бизнес процеси и предприемачески компании. Тя следва иновативните модели за обучение в областта на технологичното предприемачество и е предназначена за желаещи да се обучават в областта на иновациите, предприемачеството и създаване на нови компании:

  • Дипломирани бакалаври или магистри по специалности в областта на природни науки, математика и информатика и технически науки;
  • Предприемачи, които се нуждаят от допълнителни компетенции и ресурси;
  • Работещи инженери и специалисти, които искат да започнат собствен бизнес;

Обучението по програмата разширява компетенциите на студентите в областта на общото добро управление, иновации и предприемачество. То комбинира висококачествени, интензивни процеси за обучение в клас и практическа работа, с реално участие в световно разпознати състезания по предприемачество. Този иновативен подход прави възможно комерсиализиране на научните изследвания и създаване на стартиращи фирми. Още...

Извличане на информация и откриване на знания

"Извличането на информация" (Information Retrieval or Search Engine Technologies) е бързо развиваща се област през последното десетилетие. Основна предпоставка за това е експлозивното развитие на уеб, цифровите библиотеки и други електронни хранилища на информация. Това поражда необходимостта от разработване на методи и алгоритми за лесно и бързо намираме полезна информация в тях. В момента представената в електронен вид неструктурираната информация (текст) значително надхвърля по обем структурираната информация (данни). Системите за търсене и извличане на полезна информация в океана от неструктурирана (полу-структурирана) информация са със значително по-голям пазарен дял в настоящето.

Магистърската програма си поставя за цел да запознае студентите с основните методи и алгоритми на извличането на информация, които се опитват да отидат по-далече от търсене по ключова дума, като добавят и степен на интелигентност в разработваните системи. Студентите ще се запознаят с основните методи за обработка на естествен език и съответните езикови ресурси и ще развият умения за решаване на конкретни задачи, като комбинират успешно необходимите последователности от стъпки и преценяват ролята на необходимите ресурси и алгоритми за успешна реализации. Още...

Технологии за знания и иновации

В обществото, основано на знания, знанията и иновациите се превръщат в основен фактор за конкурентоспособност и растеж на организациите. Ефективното им използване изисква интердисциплинарни познания и умения, както в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), така и в областта на иновациите, стратегическото планиране и анализа на вътрешната и външна среда на организацията.

Обучението в магистърската програма се провежда с цел да се даде широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка на специалистите, завършили образователно - квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” в сродни специалности и области. Обучението разширява знанията на студентите в сферата на проектирането на системи за управление на знания, разработването и прилагането на стратегически решения за ефективно използване на знания и превръщането им в иновации, за въвеждане на нови високотехнологични ИКТ продукти и решения съобразно организационните потребности. В програмата е постигнат баланс на учебни дисциплини, необходими за бъдещите специалисти, които развиват, както стратегическото и креативното мислене и поведение на студентите, така и аналитичните им възможности и уменията за прилагане на съвременни ИКТ в организационна среда. Задължителните дисциплини включват основни теми от стратегическото приложение на ИКТ в организацията на знания, докато избираемите дисциплини предлагат допълнителни познания в областта и технологични умения, необходими за студенти, които са завършили специалности извън направлението "Информатика и компютърни науки" на ФМИ. Още...

Докторантски програми

Предстои обновяване ...

Copyrights © 2013 & All Rights Reserved.
Начало