Уеб сайт на Катедра Софтуерни технологии във Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски"

Магистърски програми

Софтуерни технологии

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Минимален брой ECTS кредити: 90

Ръководител на програмата: доц. Силвия Илиева
ФМИ, ул. Дж. Баучер 5, София 1164
Тел.: +359 2 9710400
Сайт: http://soft-eng.fmi.uni-sofia.bg/
E-mail: sylvia@acad.bg

Магистърската програма Софтуерни технологии (СТ) е разработена в съответствие с препоръките на Graduate Software Engineering 2009 (GSwE2009): Curriculum Guidelines for Graduate Degree Programs in Software Engineering и в сътрудничество със съществуващите Европейски магистърски програми:

  • GSEEM: Global Software Engineering European Master - (с участващи университети – Университет на Лакуила, Италия; Университет на Малардален, Швеция; Свободен университет на Амстердам, Холандия)
  • EMSE: European Master on Software Engineering - (Свободен университет на Болзен-Болцано, Италия; Технически университет на Мадрид, Испания; Технически университет на Кайзерслаутерн, Германия; Блекиндж Технологичен институт, Швеция)

Магистърската програма Софтеурни технологии (СТ) обединява широк спектър от фундаментални знания и умения в актуалните аспекти на софтуерните технологии. В същото време тя се съобразява с промените в технологиите и практиките в областта. Стремежът е да се посрещнат нуждите на утрешния ден, като се поддържа качество, стандартизация и ефективност в учебния процес днес.

Магистърската програма Софтеурни технологии е с продължителност 3 семестъра, като последният семестър е предвиден за задължителен стаж и разработване на дипломен проект. Обучението по програмата и разработването на дипломни работи се извършват в сътрудничество с водещи софтуерни фирми в България (Rila Solutions, IBM, SAP labs и др.), професионални организации (БАССКОМ, БАИТ), както и с други партньорски университети (Университет на Малардален, Швеция; Свободен университет на Болзен-Болцано, Италия; Университет на Лакуила, Италия и др.). За отделни теми в рамките на курсовете от учебната програма се привличат като гост лектори български и чуждестранни преподаватели и експерти. Основните методи за обучение в програмата са:

  • учене чрез правене (learning by doing), като пример в тази посока са редицата екипни курсови проекти през семестрите;
  • студентът е в центъра на обучението, а не лекцията (Student centered, not Lecture centered), което означава, че темите на лекциите се адаптират в зависимост от нивото и нуждите на студентите;
  • учене как да се учи (learning to learn), като целта е занятията да са интерактивни и студентите да бъдат насочвани от преподавателите да стигнат сами до работещи решения, вместо да им се дават готови такива;
  • електронни лекции - за отделни занятия се използват синхронно или асинхронно дистанционно обучение, видео материали и др.

Студентите могат да използват специализирана библиотека, създадена и поддържана от катедра "Софтуерни технологии", която съдържа съвременни издания в различни направления на софтуерните технологии. За всички предлагани курсове от учебния план е осигурена специализирана литература.

За магистърската програма Софтуерни технологии могат да кандидатстват бакалаври, завършили специалностите Софтуерно инженерство, Информатика, Компютърни науки, Информационни системи или сходна специалност. Няма ограничение относно университета, от който е получена бакалавърската степен. Препоръчително е кандидатите да имат поне 2 години трудов стаж в организация, занимаваща се с информационни и комуникационни технологии. Учебният план на магистърската програма е съобразен с учебния план на бакалавърската програма "Софтуерно инженерство" във ФМИ, като се явява естествено продължение със задълбочаване и специализиране на професионалната подготовка. Поради ограничения брой места в магистърската програма Софтуерни технологии всички кандидати за обучение (държавна поръчка или срещу заплащане) задължително трябва да са положили конкурсния изпит.

Цел на програмата

Основната характеристика на съвременния софтуер е сложността. При осигуряване на софтуерни решения не е достатъчно само владеенето на програмни езици и модерни алгоритми, а трябва да се имат предвид много други аспекти. Софтуерното инженерство се занимава с разработването на сложен софтуер, използвайки систематичен инженерен подход, който осигурява теории, методи и средства за решаване на сложни и често интердисциплинарни проблеми.

Магистърската програма Софтеурни технологии е съставена с оглед на придобиване на теоретични познания, практически умения и способности за най-ефективно и успешно навлизане на студентите като бъдещи професионалисти в бързо развиващия се актуален клон на съвременните технологии – софтуерните технологии.

Целта на магистърската програма Софтеурни технологии е: студентите да придобият знания и умения за анализ, проектиране, внедряване и поддържане на софтуерни системи; да получат практически опит при разработване и използване на информационни и комуникационни технологии и системи за изграждане на сложни софтуерни решения в поне една от приложните области: телекомуникации, финанси, транспорт, медицина, както и за някои от различните типове приложения: вградени системи, силно разпределени системи, системи за реално време, критични системи, като се отделя специално внимание на уеб-базирани системи и системи, ориентирани към услуги (SOA); да могат да дефинират проблемите, анализират алтернативите и създават подходи, методи, техники, софтуерни средства за изграждане, внедряване и поддържане на бизнес системи; да могат да усвояват нови модели, техники и технологии, когато се появят, като осъзнават нуждата от непрекъснато професионално развитие; да могат да намират приемливите компромиси в работна среда с ограничения – цена, време, знания, съществуващи системи и организации.

Реализация на студентите, които са завършили програмата

Завършилите магистри ще могат да заемат всяка позиция в организациите, разработващи софтуерни системи, а също и в бизнес организациите или в публичната администрация – като аналитици, проектанти, разработчици, тестери, отговарящи за контрола на качеството, ръководители на екипи, експерти, консултанти и други. Друга възможна реализация е научно- изследователска и преподавателска работа в областта на софтуерното инженерство.

Обща характеристика на завършващите студенти

Магистърската програма Софтеурни технологии е насочена към подготовката на новата генерация софтуерни инженери - аналисти, проектанти, разработчици, тестери, отговарящи за качеството, ръководители на екипи – прилагащи принципите и практиките на софтуерното инженерство при разработката на съвременните софтуерни системи.

Завършилите магистри ще могат да работят ефективно в екип – включително интернационален и географски разпределен - като ръководители на аналитиците, проектантите, разработчиците или на екип по осигуряване на качеството. Предвидени са достатъчен обем от актуални по значение и съдържание курсове, посветени на теоретичните основи и архитектурни и технологични решения при разпределените многослойни програмни системи. Ще бъдат основно разгледани отделните фази от процеса на разработка на сложни софтуерни системи, както и съвременните методи и средства за изграждане на приложения и интегрирането помежду им. В предвидените лабораторни упражнения и семинари студентите ще имат възможността да усвоят програмните среди и средства за разработка на модули и цялостни системи, както и да приложат на практика получените знания в рамките на курсови задачи и проекти.

Ще имат професионална компетентност и умения за проектирането и управлението при разработване на софтуерни системи. Това ще позволи на тези специалисти да развият и поемат функциите на ръководители в различните нива на управление в организациите от софтуерната индустрия, както в България, така и в други държави.

Примери от най-добрата европейска и световна практика

При съставянето на програмата са използвани ключови примери от световната практика в областта на обучението по софтуерни технологии – набор от 5 магистърски програми, свързани със софтуерното инженерство на Университет Карнеги Мелон, съвместни европейски магистърски програми – GSEEM (Global Software Engineering European Master) и EMSE (European Master on Software Engineering). Особено ценни са използваните препоръки на Graduate Software Engineering 2009 (GSwE2009): Curriculum Guidelines for Graduate Degree Programs in Software Engineering.

Анотации на учебните дисциплини

Информация за учебните дисциплини на магистърската програма можете да получите тук.

Използвани материали

Copyrights © 2013 & All Rights Reserved.
Начало