Уеб сайт на Катедра Софтуерни технологии във Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски"

Лаборатория по Технологично предприемачество и иновации в информационните технологии (ТП&И3Т Лаб)

Лаборатория по Технологично предприемачество и Иновации в Информационните технологии (ТПИ3Т Лаб) е учебно-научна лаборатория, подчинена на катедрения съвет на катедра "Софтуерни технологии" на Факултет по математика и информатика (ФМИ) в СУ "Св. Климент Охридски".

Предмет на дейност на ТПИ3Т Лаб е учебна, научна и приложна дейност в областта на Технологично предприемачество в информационните технологии, която включва обучение, научни изследвания, разработване на иновативни продукти и услуги и тяхната комерсиализация. Тя се осъществява от професори, доценти, главни асистенти, асистенти, докторанти, възпитаници на магистърска програма "Технологично предприемачество и иновации в ИТ."

Ценности

Основните ценности на екипа и сътрудниците на Лабораторията са:

 • Партньорство
 • Иновации и решаване на проблеми
 • Качество
 • Толерантност към поемане на риск и неуспех
 • Уважение и социална отговорност
 • Емпатия, етика и доверие

Визия и мисия

Визията на ТПИ3Т Лаб е да развива качествено, международно признато и разпознаваемо обучение по Технологично предприемачество и научно-изследователска дейност в областта на Технологичното предприемачество и да подпомага развитието на предприемаческата екосистема.

Мисията на ТПИ3Т Лаб е да осигурява динамична и мултидисциплинарна среда за сътрудничество при научните изследвания и обучението по Технологично предприемачество и иновации в областта на информационните технологии, като използва съвременните постижения и практики на водещите университети и научни институции.

Стратегически цели

Стратегическите цели на ТПИ3Т Лаб се постигат чрез сътрудничество с другите звена на СУ "Св. Климент Охридски" с национални и международни партньорства и включват:

 • Изграждане на култура за обучение през целия живот;
 • Развитие на предприемчивостта и предприемаческия начин на мислене;
 • Подобряване на качеството на обучение на студентите;
 • Подобряване на взаимодействието с бизнеса;
 • Комерсиализиране на научните постижения.

Процеси на Лабораторията

Водещите процеси на Лабораторията са:

1. Разработване на визия и стратегия

1.1. Оценка на технологични иновации
1.2. Извършване на стратегически количествени/качествени проучвания, оценки и анализи
1.3. Идентифициране на ключови компетенции
1.4. Разработване на иновативни стратегии и рамки
1.5. Изследване и оценка на клиентски опит

2. Разработване и развитие на продукти и услуги

2.1. Проучване и анализ на екосистемата
2.2. Изследване на нови технологии
2.3. Анализиране на пазарните и технологични тенденции
2.4. Изследване на приложимостта и изключенията
2.5. Моделиране на технологични иновации
2.6. Моделиране на добавената стойност за заинтересовани страни
2.7. Разработване на иновативни бизнес модели
2.8. Проучване и валидиране на клиентите
2.9. Разработване на прототип
2.10. Комерсиализиране на технологии и научни изследвания

3. Развитие на стартиращи компании

3.1. Откриване на технологичен потенциал, нужди и възможности
3.2. Обучение и менторство на стартиращи компании
3.3. Бизнес развитие на вътрешно-фирмени иновативни продукти и услуги
3.4. Бизнес развитие на стартъпи и спин-оф компании.

4. Развитие на научно-изследователска дейност

4.1. Сътрудничество с бизнес, академия и администрация
4.2. Детайлни отчети за технологии и иновации
4.3. Обучение и менторство
4.4. Разпространение на научните постижения

Ресурси

За осъществяване на дейността си Лабораторията използва:

 • Интелектуален капитал
 • Информационен капитал
 • Технологии
 • Организационен капитал
 • Финансов капитал

Организационна структура и управление

Ръководител:
 • Доц. д-р Десислава Георгиева ПЕТРОВА-АНТОНОВА
Членове:
 • Проф. д-р Боян Паскалев БОНЧЕВ
 • Доц. д-р Петко РУСКОВ
 • Доц. д-р Александър Димов ДИМОВ
 • Ас. д-р Сия Валентинова ЦОЛОВА
 • Ас. Георги Христов КЪДРЕВ
Сътрудници на ТПИЗТ Лаб:
 • Д-р Андрей БЪЧВАРОВ
 • Д-р Боян ЯНКОВ
 • Д-р Радостина РУСЕВА
 • Докторант Тодор САРАКЧИЕВ
 • Докторант Рени АНТОНОВА-БОРИСОВА
 • Докторант Елица ЕФРЕМОВА
 • Милена СТОЙЧЕВА
 • Ивайло ХРИСТОВ, сериен предприемач

Партньори на ТПИЗТ Лаб

Партньори на ТПИ3Т Лаб са университети, както и други държавни, частни и неправителствени институции от Европейския съюз и страни от Азия и Америка.

Съвместно с JA Bulgaria / "Ди Едж развойна дейност и комерсиализация на технологии" ООД и "София Тех Парк" АД лабораторията предлага курс по "Технологично предприемачество".

Курсът е въвеждаща част от цялостна програма за следдипломно обучение в областта на иновациите и технологичното предприемачество. Той е предназначен за студенти и предприемачи от всички специалности, които се стремят да се разберат и приложат на практика формирането и растежа на стартиращи компании във високо технологични области като ИКТ, био и нано технологии, енергетика, медицина, чисти технологии и други. Информация за куса е публикувана на www.jabulgaria.org

Copyrights © 2013 & All Rights Reserved.
Начало