Уеб сайт на Катедра Софтуерни технологии във Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски"

Дипломиране

Дипломни защити

Дата за дипломна защита: 12.03.2024 г., 10:00 ч., Зала "C", Блок 2

Предаването на всички, необходими документи за дипломна защита, трябва да се извърши не по-късно от 29.02.2024 г.

Документи

Всички останали документи (Дипломна работа, CD и Резюме на български и английски езици) трябва да се представят на ръководителя на дипломната работа или на ръководителя на съответната магистърска програма (ако ръководителят на дипломната работа е хоноруван преподавател) най-късно 10 работни дни преди датата на дипломната защита.

Всеки дипломант трябва да се регистрира в информационната система на Катедрата, където да въведе следната информация:

  • Три имена на дипломанта;
  • Телефон за контакт;
  • Email;
  • Мобилен телефон за контакт;
  • Образователно-квалификационна степен;
  • Факултетен номер;
  • Випуск (Година на записване в магистърската програма);
  • Магистърска програма;
  • Фирма, в която работи дипломантът.

В системата студентите трябва да качат също така текста на дипломната работа, резюметата на български и английски езици, както и архив на разработения от тях проект.


Дипломни стажове

Бланката Предложение за стаж се попълва от стажанта и фирмата – възложител и се изпраща по електронна поща до ръководителя на магистърската програма за одобрение. Възможно е да се наложат допълнителни разговори и/или срещи за уточняване на задачите по време на стажа.

След одобрение на предложението се пристъпва към работа във съответната фирма за изпълнение на стажа. След приключване на стажа се попълва бланката Оценка на стаж от прекия ръководител на стажанта и се изпраща до по електронна поща до ръководителя на магистърската програма за одобрение. Възможно е да се наложат допълнителни разговори и/или срещи с ръководството на фирмата относно работата на стажанта.

След приемане на бланката Оценка за стаж същата се предава подписана от фирмата стая 308 на 2 блок. Въз основа на предадената подписана оценка се нанася в протокол и крайната оценка за стажа, което е задължително условие за допускане до защита на дипломна работа.

Copyrights © 2013 & All Rights Reserved.
Начало