Уеб сайт на Катедра Софтуерни технологии във Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски"

Дипломиране

Дипломни защити

Дата за дипломна защита: 23.10.2018 г.

Предаването на всички, необходими документи за дипломна защита, трябва да се извърши не по-късно от 16.10.2018 г.

Документи

 • Предложение за възлагане (1 бр.)
  Предложението за възлагане се приема на Катедрен съвет, който се провежда във Вторник от 13:00 ч. в зала "С" на блок 2. То трябва да бъде прието поне 3 месеца преди датата на дипломната защита.
 • Декларация за липса на плагиатство (1 бр.)
 • Молба за допускане до защита (2 бр.)
 • Справка Кредити: от стая 221, ФМИ, тел. +359 2 8161542(1 бр.), като се представят молба за допускане до защита (2 бр.) и протокол за преддипломен стаж или преддипломен проект.
 • Протокол за възлагане (2 бр.)
  Декларацията за липса на плагиатство, молбата за допускане до защита, справката Кредити и протоколът за възлагане трябва да се представят на ръководителя на дипломната работа или на ръководителя на съответната магистърска програма (ако ръководителят на дипломната работа е хоноруван преподавател) най-късно 20 работни дни преди датата на дипломната защита.
 • Дипломна работа (1 бр.)
 • CD (1 бр.)
 • Резюме на български и английски езици (по 1 бр.)

Всички останали документи (Дипломна работа, CD и Резюме на български и английски езици) трябва да се представят на ръководителя на дипломната работа или на ръководителя на съответната магистърска програма (ако ръководителят на дипломната работа е хоноруван преподавател) най-късно 10 работни дни преди датата на дипломната защита.

Всеки дипломант трябва да се регистрира в информационната система на Катедрата, където да въведе следната информация:

 • Три имена на дипломанта;
 • Телефон за контакт;
 • Email;
 • Мобилен телефон за контакт;
 • Образователно-квалификационна степен;
 • Факултетен номер;
 • Випуск (Година на записване в магистърската програма);
 • Магистърска програма;
 • Фирма, в която работи дипломантът.

В системата студентите трябва да качат също така текста на дипломната работа, резюметата на български и английски езици, както и архив на разработения от тях проект.


Дипломни стажове

Бланката Предложение за стаж се попълва от стажанта и фирмата – възложител и се изпраща по електронна поща до ръководителя на магистърската програма за одобрение. Възможно е да се наложат допълнителни разговори и/или срещи за уточняване на задачите по време на стажа.

След одобрение на предложението се пристъпва към работа във съответната фирма за изпълнение на стажа. След приключване на стажа се попълва бланката Оценка на стаж от прекия ръководител на стажанта и се изпраща до по електронна поща до ръководителя на магистърската програма за одобрение. Възможно е да се наложат допълнителни разговори и/или срещи с ръководството на фирмата относно работата на стажанта.

След приемане на бланката Оценка за стаж същата се предава подписана от фирмата стая 308 на 2 блок. Въз основа на предадената подписана оценка се нанася в протокол и крайната оценка за стажа, което е задължително условие за допускане до защита на дипломна работа.

Copyrights © 2013 & All Rights Reserved.
Начало