Уеб сайт на Катедра Софтуерни технологии във Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски"

Магистърски програми

Защита на информацията в компютърните системи и мрежи

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Минимален брой ECTS кредити: 90

Ръководител на програмата: проф. д.т.н. Христо Кабакчиев
ФМИ, бул. "Дж. Баучер" № 5, стая 201
Тел. +359 2 979 29 28, GSM: +359 889 44 01 52
е-mail: ckabakchiev@yahoo.com, ckabakchiev@fmi.uni-sofia.bg

Придобиването на образователно квалификационната степен "магистър", по специалността се осигурява чрез три семестриално обучение. Целта е да се даде допълнителна, широкопрофилна, интердисциплинарна подготовка на специалистите, имащи висше образование с образователно - квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", по сродни специалности и образователни области. Обучението е по въпросите на практиката за защитата на информацията в компютърните мрежи и системи, като част от защитата на информацията. То разширява знанията на студентите в сферата на общата политика и стратегията за защитата на информацията в България, както и Европа. Завършилите пълният курс на обучение ще могат да заемат длъжности изискващи такава подготовка във държавни учреждения и фирми и ще са експерти в областта по защитата на информация в компютърни системи и мрежи. Те ще имат също и добра основа за изследователска работа и докторантура по въпросите в областта на сигурността в компютърните мрежи и системи, както и за преподавателска дейност.

Обща характеристика на завършващите студенти

Завършилите пълния курс на обучение по настоящата учебна дисциплина ще знаят:

 • проблемите, приоритетите и перспективите на политиката за защита на информацията, съдържанието, същността и идеологията на националните документи, регламентиращи защитата на информацията в компютърни мрежи и системи;
 • правните основи на националната сигурност, механизмите на държавното управление и принципите на взаимодействие между институциите от системата на националната сигурност, с насоченост към защита на информация в компютърните мрежи и системи;
 • състоянието, тенденциите и стратегическите перспективи на сигурността в Европа и региона, процесите, протичащи при формиране на архитектурата на европейската сигурност, перспективите и приоритетите на регионалното сътрудничество и в двустранните отношения в сферата на сигурността и защитата на информацията в компютърните мрежи и системи;
 • съвременните концепции за мрежова структури, осигуряваща нужната надеждност и ефективност, техническите и програмните методи за осигуряване на защита на информацията в сложни регионални и фирмени информационни системи.

Общи умения

Успешно преминалите пълния курс на обучение ще са в състояние да експлоатират и поддържат защита на информацията в компютърните мрежи и системи и ефикасно да използуват авангардните информационни технологии за постигане на информационно превъзходство, изграждат възглед за бъдещето на ръководената от тях организация по защита на информацията в компютърните мрежи и системи. Студентите, завършили програмата, ще могат да се реализират в държавната администрация и бизнес организации като служители по сигурността на информацията, ИТ мениджъри, аналитици, проектанти, експерти, консултанти и други със задълбочени аналитични знания и умения в областта на системите за сигурност в информационните и телекомуникационни технологии, е-бизнес, е-управление, мениджмънт на знанията и др.

Практически умения

Успешно преминалите пълния курс на обучение ще са в състояние да:

 • анализират и оценяват възникналите проблеми, формулират и предлагат целесъобразни предложения при тяхното управление с цел ефективна защита на информацията в компютърните мрежи и системи;
 • управляват процесите свързани с условията и редът за предоставянето на информация в компютърните мрежи и системи, идентифицират и анализират проблеми свързани с ползването и защитата на информацията в компютърните мрежи и системи;
 • работят за постигането на националните интереси в сферата на сигурността и защитата на информацията в компютърните мрежи и системи, прилагат принципите и механизмите възприети от НАТО за защита на информацията в компютърните мрежи и системи;
 • комуникират с медиите и в служебните си отношения да разясняват държавната политика за защита на информацията в компютърните мрежи и системи.

Допълнителни умения

Успешно преминалите пълния курс на обучение ще са в състояние:

 • обективно, точно и достоверно да оценяват ситуациите, рисковете и заплахите в компютърните мрежи и системи и изработват своевременно нови оригинални /творчески/ варианти на решения в сферата на защитата на информацията в тях;
 • бързо да вземат решения в условията на съществена априорна неопределеност и времеви и ресурсен дефицит /оперативност/, действат гъвкаво и оперативно, като поемат риск и управляват иновациите /адекватност и бърза реакция/;
 • успешно да работят в екип, на основата на консенсус, кооперативност и развити концептуални способности, управляват промените, ефикасно трансформирайки идеите, концепциите и доктрините в дела /градивност и целенасоченост/;
 • ефективно комуникират идеи, възгледи и концепции /писмено и вербално/ и мотивират колективи, организации и общественото мнение за подкрепа на избраната стратегия на поведение;

Основни знания

Обучението е по въпросите на защита на информацията в компютърните мрежи и системи, като част от защитата на информацията. Подреждането на знанията започва с анализ на стратегическата среда и действащите в нея външни и вътрешни фактори и условия, при които се реализира политиката за защита на информацията в компютърните мрежи и системи, като част от политиката за сигурност. Продължава се с запознаване с инструментариума за тяхната обработка, а именно методологията и технологиата за защита на информацията в компютърните мрежи и системи, прогнозиране и планиране на политиката за защита на онази част от информацията, посегателството срещу която би застрашило сигурността на компютърните мрежи и системи.

Обучението предоставя концептуални знания и практически умения получени от курсовете на Cisco академията, за работа по целия спектър от въпроси по защитата на информацията в компютърните мрежи и системи и политиката за нейното реализиране.
В заключителната част на обучението се разкрива технологичното състояние и перспективите за развитие на системите за планиране, ръководство и управление в сферата по защита на информацията в компютърните мрежи и системи. С провеждането на курсов проект се затвърдяват получените знания и се разкриват концептуалните способности на обучаваните.

Необходимостта и перспективи за реализация на подготвяните специалисти

Обучението по въпросите на защитата на информацията в компютърните мрежи и системи разширява знанията на обучаемите в сферата на общата политика, и стратегията по защитата на информацията в компютърните мрежи и системи, като основна част от националната и глобална сигурност. То дава знания и практически умения за работа по целия спектър от въпроси по защитата на информацията в компютърните мрежи и системи. Завършилите ще имат добра основа за изследователска работа и докторантура по въпросите в областта на националната сигурност с основна насоченост към защитата на информацията в компютърните мрежи и системи,  както и за преподавателска дейност.

С тези качества завършилите курса ще могат да заемат ръководни, експертни и изпълнителски длъжности в министерства и ведомства на изпълнителната и останалите власти в сферата на защитата на информацията в компютърните мрежи и системи, да работят в български мисии в чужбина, в органи на НАТО и в международни организации и мисии. При това те ще могат да участвуват в подготовката на решения по проблемите на защитата на информацията в компютърните мрежи и системи и осъществяването на интеграционната политика за присъединяване към НАТО и ЕС, в обществените и международните дебати по въпросите на сигурността. Ще могат също да провеждат и участвуват в национални и международни образователни програми и дискусионни форуми по въпроси свързани със защитата на информацията в компютърните мрежи и системи и произтичащите от това проблеми за сигурността.

Copyrights © 2013 & All Rights Reserved.
Начало