Уеб сайт на Катедра Софтуерни технологии във Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски"

Бакалавърски програми

Софтуерно инженерство

Образователно-квалификационна степен бакалавър по софтуерно инженерство. Обучението е редовно по държавна поръчка.

Условия за прием

Приемът за български студенти се осъществява чрез конкурсен изпит по математика. Класирането на кандидат студентите се извършва на базата на успеха от кандидат студентския изпит и оценките по математика и физика от дипломата за средно образование.

Цели

  • Образователни

Даване на фундаментални знания в основните направления на софтуерното инженерство: анализ и спецификация на изискванията, спецификация на програми, разработване на програми, управление на качеството на софтуера, управление на софтуерни проекти, документиране, тестване, управление на софтуерните конфигурации и др.

  • Професионални

Подготовка на високо квалифицирани специалисти с теоретични знания и практически умения за разработването и поддържането на надежден, ефективен и качествен софтуер в различни области на компютърните приложения.

Възможности за реализация и за по-нататъшно развитие

Завършилите успешно могат да продължат образованието си в магистърски програми в различните направления на съвременните науки.  Бакалаврите по софтуерно инженерство могат да прилагат знанията и уменията си като софтуерни инженери в организации и фирми, свързани с проектиране и разработка на софтуер. Могат да работят като преподаватели във висши учебни заведения, аналитици, проектанти, разработчици, като специалисти, отговарящи за контрола на качеството, ръководители на проекти, експерти, консултанти и др. в бизнес организации или в публичната администрация.

Методи на оценяване на знанията

За оценяването на знанията по дисциплините се провеждат писмени и устни изпити.

Техническо оборудване на специалността

За провеждането на занятията, специалността разполага със съвременни компютърни лаборатории, мулти медийни проектори, лаптопи, лазерни принтери, скенери, две библиотеки. За обучение се използват операционните системи: Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Linux. Осигурен е достъп до всички продукти на Microsoft и целия софтуер за разработка на решения, базирани на платформа Oracle.

Области на изследователска дейност

Изследователската работа на преподавателите е насочена към изучаване на проблемите в софтуерното инженерство.

Copyrights © 2013 & All Rights Reserved.
Начало