Уеб сайт на Катедра Софтуерни технологии във Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски"

Магистърски програми

Технологично предприемачество и иновации в информационните технологии

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Минимален брой ECTS кредити: 90

Ръководител на програмата: доц. д-р Десислава Петрова-Антонова
ФМИ, ул. Дж. Баучер 5, София 1164
E-mail: d.petrova@fmi.uni-sofia.bg

Зам. ръководител на програмата: д-р Сия Цолова
ФМИ, ул. Дж. Баучер 5, София 1164
Тел. +359 882 863 981
E-mail: siyat@fmi.uni-sofia.bg

 

Важният показател за икономически растеж през 80-те години беше качеството на продуктите и услугите, а през 90-те години – ре-инженерингът на бизнес процесите. Определено през последните години основното предимство се получава от иновациите и предприемачеството. Предприемачеството, основано на мобилността на интелектуалния капитал, финансовия капитал и технологиите, е един от основните фактори за постигане на конкурентно предимство. Развиващата се икономика се отличава с иновативни бизнес предприятия и необходимост от развитие на пазари, с обединяване на публичния и частния сектор в хармония, със създаване на глобални конкурентни фирми, които създават добавена стойност не чрез използването на ниското възнаграждение на труда, а чрез икoномика на знанието и иновациите. Програмата "Технологично предприемачество и иновации в информационните технологии" предоставя на студентите необходимите компетенции за ефективно и ефикасно активно участие в иновативните бизнес процеси и предприемачески компании. Тя следва иновативните модели за обучение в областта на технологичното предприемачество и е предназвачена за желаещи да се обучават в областта на инавациите, предприемачеството и създаване на нови компании:

Програмата

Магистърската програма по Технологично предприемачество и иновации в информационните технологии предоставя на студентите необходимите компетенции за ефективно и ефикасно активно участие в иновативните бизнес процеси и предприемачески компании. Тя следва иновативните модели за обучение в областта на технологичното предприемачество и е предназначена за желаещи да се обучават в областта на иновациите, предприемачеството и създаване на нови компании: дипломирани бакалаври в научни и инженерни области; предприемачи, които се нуждаят от допълнителни компетенции и ресурси; работещи инженери и специалисти, които искат да започнат собствен бизнес.

Учебен план, Презентация на програмата

Визия

Да се създаде критична маса от технологично иновативно и предприемачески образовано общество в България.

Мисия

Да се обучават предприемачи, които мислят творчески и иновативно и които се развиват успешно в съвременната динамична и турбулентна среда; предприемачи, които съвместно добавят стойност за всички участници в процесите.

Цели

Да подготви студентите за успешна реализация, както в нови стартиращи компании, така и в утвърдени иновативни компании; да се осигурят условия за практическо иновативно обучение и участие в национални и световни състезания.

Стратегии

Обхванати са стратегическите цели и стратегии, както за човешкия и финансов капитал, така и за процесите и заинтересованите групи от участници. Екипът на програмата изпълнява етапите от жизнения цикъл на водещите предприемачески магистърски програми в света – стратегическо планиране, изпълнение, измерване на резултатите и усъвършенстване на процесите.

Процес на кандидатстване

В програмата се кандидатства съгласно условия за прием в Университета - дипломирани бакалаври или магистри по специалности в областта на природни науки, математика и информатика и технически науки. Могат да се приемат и кандидатите, завършили други специалности, като в зависимост от специалността им, за да се дипломират, трябва да положат изпити за допълнителни курсове за придобиване на необходимите базови знания по информатика. Приемът в програмата се осъществява с изпит по конспект, който е еднакъв за всички специалности от направлението. Кандидатстващите за места по държавна поръчка и платено обучение е необходимо да се явят на изпит, като по изключение прием се допуска и само по успех от дипломата за висше образование, ако останат незаети места.

Процес на обучение

Обучението по програмата разширява компетенциите на студентите в областта на общото добро управление, иновации и предприемачество. То комбинира висококачествени, интензивни процеси за обучение в клас и практическа работа, с реално участие в световно разпознати състезания по предприемачество. Този иновативен подход прави възможно комерсиализиране на научните изследвания и създаване на стартиращи фирми. В процеса на обучение се ценят и насърчават академичната честност, работата в екип и сътрудничество. Оценяването включва теория и практика; индивидуални и екипни приноси; работа в проекти, участие в реални състезания и други иновативни дейности.

Има няколко причини, които правят тази програма различна от класическите:

1. Програмата е ориентирана основно към  работа в екип и действия, както са успешните предприемачи.
2. Екипът от преподаватели се старае да направи теорията и практиката лесни за изучаване и използване.
3. Програмата е проектирана да се развива заедно със студентите.
4. В процеса на обучение се използват сериозни игри.

Реализация на студентите

Завършилите обучението по учебна програма ще придобият следните основни компетенции:

  • Разпознаване на нуждите на потребителите и възможностите за технологични иновации и предприемачество;
  • Добавяне на стойност в областта на технологиите, пазарите и мениджмънта;
  • Прилагане на ключови фактори за успешните иновации;
  • Развиване на ориентиран към добавяне на стойност бизнес или социална дейност (предприемаческо мислене, знание, тактичност);
  • Разработване и представяне на бизнес план;
  • Фокусиране към клиентските процеси и предлагане на нови динамични и адекватни конкурентни услуги;
  • Комерсиализиране на научните изследвания и иновативните технологии;
  • Планиране, разработване и изпълнение на иновативни стратегии;

Резултати

От стартирането си през 2007 г. по програмата са обучени повече от 300 магистри и 9 докторанти. Завършилите програмата са създали повече от 50 студентски и докторантски стартиращи компании. Практическата работа във формираните екипи от студенти в тези компании дава на студентите ценeн практически опит, който добавя много стойност към академична подготовка, която студентите получават нормално.

Защитени дисертации:

Създадени стартъпи:

От създадените студентски стартиращи компании около 10 са много активни и са създали повече от 100 високотехнологични работни места в страната. Примери:

История на програмата

Магистърската програма е създадена през 2007 г. в сътрудничество с Университета в Бъркли, САЩ, с помощта на глобалната ИТ компания Intel, както и в условията на коопериране с клъстера от преподаватели по предприемачество в Европа и Азия. В програмата са привличани водещи български и чуждестранни преподаватели и експерти в различни области от бизнеса. Основното предимство на програмата се състои в съчетаване на таланта на преподавателите, менторите, експертите и студентите; голямото разнообразие от налични ресурси и иновативните методи на обучение и управление

Анотации на учебните дисциплини

Информация за учебните дисциплини на магистърската програма можете да получите тук.

Copyrights © 2013 & All Rights Reserved.
Начало