Home Contact Version in English

Начало

EU flag ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0058
"Иновационни форми за дистанционно обучение в Българските университети"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!
EU flag


Общата цел на проекта е да се подобри качеството на обучение в университетите чрез интегриране на съвременни форми за управление на знания и преподаване. По-конкретно се цели създаване на система за управление на знания и внедряване на иновативни електронни форми за обучение, достъпни през мобилни устройства като умни телефони, таблети и др. Във връзка с изпълнението на общата цел на проекта се предвижда работа по следните специфични цели:

Начало на проекта: 29.10.2012 г.
Срок за изпълнение: 2 години

СУ "Св. Климент Охридски"